Canal intern d’informació
Close

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

L’empresa posa a disposició de treballadors, clients i proveïdors un canal intern d’informació per posar en coneixement de l’empresa, qualsevol comportament contrari al codi ètic (més informació en Política de Qualitat i Medi Ambient).

Les comunicacions es podran formular mitjançant escrit dirigit al

RESPONSABLE DEL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ DE BOFILL ARQUITECTURA
a l’adreça postal de l’empresa: Av. Indústria, núm 14 08960 Sant Just Desvern.

O per internet a la següent adreça electrònica: canal-intern-informacio@bofill.com

En compliment de la normativa vigent s’informa que les denuncies també es podran formular a traves d’ un canal extern a l’empresa

l’ Oficina Antifrau Catalunya.
Mes informació a https://www.antifrau.cat

La COMUNICACIÓ haurà de contenir una exposició clara i detallada dels fets, la identitat (si es coneguda) del presumpte infractor, la data o marc temporal en que s’han produït els fets, una relació de documents u altres mitjans probatoris que acreditin els fets i la identitat dels testimonis que puguin tenir coneixement dels fets. Serà necessari consignar un mitja de contacte si es vol rebre informació de l’evolució de la investigació.

Les comunicacions seran gestionades pel Responsable del Canal Intern de Informació, el qual registrarà la comunicació, li assignarà un codi intern i sempre que s’hagi facilitat un mitja de contacte ho comunicarà a la persona informant dins els 7 dies naturals següents a la presentació.

El responsable investigarà els fets comunicats, determinarà les diligencies a realitzar i elaborarà un informe de conclusions, que amb caràcter general es comunicarà a la persona informant dins els 3 mesos següents a l’apertura de l’expedient.

El Canal Intern de Informació es regeix pels principis de confidencialitat, respecte a la presumpció de innocència i protecció a les persones involucrades en els fets.

Les dades personals a les que tingui accés el responsable seran tractades exclusivament per la investigació de la comunicació i en cap cas seran cedides a tercers excepte si existeix obligació legal (més informació en Política Privacitat).