Politica de Qualitat
Close

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Les activitats que BOFILL ARQUITECTURA , S.L. desenvolupa conforme als requisits exigits  segons les Normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 son:

Realització de projectes de urbanisme, paisatgisme, arquitectura i dissenys d’ interiors.

La declaració de Política emesa per la direcció recull com a  principals punts d’ actuació:

  1. Acomplir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i en estreta col·laboració amb els nostres proveïdores i altres parts interessades, realitzant  l’ avaluació i aplicació dels esmentats requisits.
  2. A les línies estratègiques definides por la nostra direcció, i que son: tenir el client satisfet, garantir la seva seguretat i salut, optimitzar els recursos productius, consolidar la nostra posició al mercat, assolir la màxima rendibilitat per els  nostres accionistes i treballar amb un equip humà preparat i competent a tots els nivells; hem determinat els objectius de la empresa que hemos difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat i Gestió Ambiental, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell  desitjat per els nostres clients.
  4. Aplicar processos que redueixen l’ impacte ambiental a la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’ impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  5. Prendre el compromís de protegir el medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i la reducció de la producció de residus per conservar els recursos.
  6. Fomentar l ‘ús racional dels recursos natural i una conscienciació clara de afavorir el nostre entorn, no tan sols a través de la nostra labor, si no implicant també a tots els nostres proveïdores, clients i altres parts interessades.
  7. Desenvolupar els programes de formació contínua per a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts a el present document.
  8. Consolidar el procés de millora continua a la realització de totes les activitats realitzades incloent-hi les ambientals.
  9. Fomentar i aconseguir l’ ambient estimulant i motivador per tots els membres de l’ empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, empleats, proveïdors i per el públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb las revisions del sistema per part de la direcció, a fi i efecte que tingui en compte els canvis a les condicions del entorn i l’ informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i fites que s’ estableixin programada i periòdicament.

La Direcció,